Ontwikkeling en implementatie van nieuwe methodieken

Capaciteitsgericht werken

Hoe bereik je dat buurtgenoten samen de sociale cohesie in hun wijk versterken? Alleato kent veel innovatieve methodieken om de kracht van bewoners te mobiliseren. Capaciteitsgericht werken is ons uitgangspunt: ga uit van de kracht van bewoners, geef hen de regie deels in handen, ook bij het ontwikkelen van plannen. Zo ontstaat een coproductie die gedragen wordt door betrokkenen en daardoor echt effect sorteert.

Mentoren en maatjes

Mentoren, buddy’s en maatjes inzetten levert meerwaarde op bij maatschappelijke projecten. Er zijn vele manieren om mentor en mentee te koppelen in sociale projecten. Alleato heeft deze in beeld, net als de voetangels en klemmen die erbij komen kijken. Onze ervaringsdeskundigheid en onze kennis van best practises betekent dat we u goed kunnen helpen bij innovaties op dit gebeid.

Intermediairs in de zorg

Hulpverlening en zorg slagen er niet goed in allochtonen te bereiken. Andersom kloppen allochtonen niet snel aan bij instellingen voor zorg en welzijn. De inzet van allochtone intermediairs biedt soelaas. Het kan bijvoorbeeld gaan om professionele zorgconsulenten die worden gekoppeld aan een huisartsenpraktijk, maar het inschakelen van vrijwillige vertrouwenspersonen werkt ook goed. Alleato kan hiervoor de beste methodieken aanreiken.

Specifieke doelgroepen

Hoe bereikt beleid ook specifieke doelgroepen, zoals zorgmijders, mensen in de bijstand die geen gebruik maken van bijstandsvoorzieningen of bijvoorbeeld laag- en ongeletterden? Veel gemeenten en uitvoerende organisaties kampen daarmee. Alleato ondersteunt bij het vinden van een aanpak die wérkt. Wat essentieel blijkt, is het organiseren van ontmoetingen met de doelgroep.

Sinds de sluiting van het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling (01-11-2012) is Alleato in ontwikkeling om een nieuwe koers te gaan varen als sociaal investeerder. Alleato beheert vastgoed en wil een klein fonds opzetten voor nieuwe vormen van samenleven en de ontwikkeling van sociale netwerken in buurten en wijken in de provincie Utrecht.